Honorary Graduates

ZHOU, Guangzhao 1998
YANG, Chen-ning, BSc, MSc, PhD, Nobel Laureate in Physics 1999
CHU, Paul C W, BS, MS, PhD, JP 1999
TSUI, Daniel C, BA, PhD, Nobel Laureate in Physics 2000
CHO, Alfred Y, BS, MS, PhD 2001
TING, Samuel CC, BSE, PhD, Nobel Laureate in Physics 2003
CHAN, Moses H W, BA, MS, PhD 2005
SHAM, Lu Jeu, PhD 2006
SHEN, Yuen-ron, BSc, MSc, PhD 2007
PENDRY, John, BA, MA, PhD, FRS, FInstP 2010