Skip to main content
Dr HU, Mingyu

Dr HU, Mingyu, 胡明钰博士

Research Assistant Professor

Ph.D., Kunming University of Science and Technology
Visiting Ph.D., Brown University
Postdoctoral, Peking University Shenzhen Graduate School

RRS911

(852) 6046-7377

Current Research Interests

  1. Sub-1.4 eV inorganic perovskite solar cells
  2. Halide perovskite thermoelectric materials

 

 

Selected Publications

1. Mingyu Hu, Yalan Zhang, Jue Gong, Hua Zhou, Xianzhen Huang, Mingzhen Liu, Yuanyuan Zhou*, Shihe Yang*. Surface Sn(IV) Hydrolysis Improves Inorganic Sn–Pb Perovskite Solar Cells, ACS Energy Letters, 2023, 8, 1035-1041.

2. Mingyu Hu, Min Chen, Peijun Guo, Hua Zhou, Junjing Deng, Yudong Yao, Yi Jiang, Jue Gong, Zhenghong Dai, Yunxuan Zhou, Feng Qian, Xiaoyu Chong, Jing Feng*, Richard D Schaller, Kai Zhu, Nitin P Padture*, Yuanyuan Zhou*. Sub-1.4 eV bandgap inorganic perovskite solar cells with long-term stability, Nature Communications, 2020, 11(1), 1-10.

3. Mingyu Hu, Gaopeng Wang, Qinghong Zhang, Jue Gong, Zhou Xing, Jinqiang Gao, Jian Wang, Peng Zeng, Shizhao Zheng, Mingzhen Liu, Yuanyuan Zhou*, Shihe Yang*. Antioxidative solution processing yields exceptional Sn(II) stability for sub-1.4 eV bandgap inorganic perovskite solar cells, Journal of Energy Chemistry, 2022, 72, 487-494.

4. Feng Qian, Mingyu Hu*, Jue Gong, Chunyu Ge, Yunxuan Zhou, Jun Guo, Min Chen, Zhenhua Ge, Nitin P Padture, Yuanyuan Zhou*, Jing Feng*. Enhanced thermoelectric performance in lead-free inorganic CsSn1–xGexI3 perovskite semiconductors, Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124(22), 11749-11753.

5. Sheng Yu, Feng Qian, Mingyu Hu*, Zhenhua Ge, Jing Feng, Xiaoyu Chong*. Enhanced thermoelectric performance in inorganic CsSnI3 perovskite by doping with PbI2, Materials Letters, 2022, 308, 131127.

6. Chunyu Ge#, Mingyu Hu#, Peng Wu, Qi Tan, Zhizhong Chen, Yiping Wang, Jian Shi*, Jing Feng*. Ultralow thermal conductivity and ultrahigh thermal expansion of single crystal organic-inorganic hybrid perovskite CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I), Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122(28), 15973-15978.

7. Mingyu Hu, Chunyu Ge, Jie Yu*, Jing Feng*. Mechanical and optical properties of Cs4BX6 (B = Pb, Sn; X = Cl, Br, I) zero-dimension perovskites, Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121(48), 27053-27058.

8. Xin Wang, Jie Yu*, Mingyu Hu*, Yongjie Wu, Liuli Yang, Wei Ye, Xue Yu. The effects of hydroxyl by water addition on the photoluminescence of zero-dimensional perovskites Cs4PbBr6 nanocrystals, Journal of Luminescence, 2020, 221, 116986.

9. Lin Chen, Keren Lua, Baihui Li, Mingyu Hu*, Jing Feng*. Mechanical property enhancements and amorphous thermal transports of ordered weberite-type RE3Nb/TaO7 high-entropy oxides, Journal of Advanced Ceramics, 2023, 12(2), 399-413.

10. Lin Chen, Baihui Li, Keren Luo, Hao Xu, Mingyu Hu*, Hongxia Li, Gang Wang, Shixian Zhao, Jing Feng*. Origins of high fracture toughness and glass-like thermal conductivity in Zr–Ta–O composites, Journal of the American Ceramic Society, 2022, 105(11), 6508-6516.

11. Mingyu Hu, Jie Yu*, Xiaolong Zhou, Zhenjun Hong, Wei Ye. Surface layer structure change and tribological property of Cu/FeS composite under electric field, Rare Metals, 2019, 38(9), 885-891.

12. Taiqiao Liu#, Mingyu Hu#, Wenting Lu, Jianxiang Zhan, Xiaoying Cui, Xianghao Zhan, Jie Yu*. First-principles investigation on thermodynamic phase stability of jadeite under high temperature and high pressure, Physica B: Condensed Matter, 2019, 567, 55-60.