Skip to main content
Prof SO, Shu Kong

Prof SO, Shu Kong, 蘇樹江教授

Associate Head and Professor

B.Sc. Hamilton College, Physics (summa cum laude)
M.Sc. Cornell University Physics
Ph.D. Cornell University, Physics

Current Research Interests

 1. Organic electronic materials and devices. Transport properties of thin films of organic materials relevant to optoelectronic applications are being investigated. Both small organic and polymeric materials are under our investigation.
 2. Optical spectroscopy of materials. The research studies the correlation between optical absorption and device properties of semiconductors and novel organic materials.

Selected Publications

 1. Chromaticity manipulation of indoor photovoltaic cells, ZH Chen, H Yin, JKW Ho, LY Cui, SK So, XT Hao, Applied Physics Letters 118 (4), 043301 (2021).

 2. Heat transfer in photovoltaic polymers and bulk‐heterojunctions investigated by scanning photothermal deflection technique, Ka Lok Chiu, Johnny Ka Wai Ho, Chujun Zhang, Sin Hang Cheung, Hang Yin, Mau Hing Chan, Shu Kong So, Nano Select (2021).

 3. Exploring the mechanisms of exciton diffusion improvement in ternary polymer solar cells: from ultrafast to ultraslow temporal scale, Kang-Ning Zhang, Zhi-Nan Jiang, Tong Wang, Jia-Wei Qiao, Lin Feng, Chao-Chao Qin, Hang Yin, Shu-Kong So, Xiao-Tao Hao, Nano Energy, 105513 (2021).

 4. Zwitterionic-Surfactant-Assisted Room-Temperature Coating of Efficient Perovskite Solar Cells, Kuan Liu, Qiong Liang, Minchao Qin, Dong Shen, Hang Yin, Zhiwei Ren, Yaokang Zhang, Hengkai Zhang, Patrick WK Fong, Zehan Wu, Jiaming Huang, Jianhua Hao, Zijian Zheng, Shu Kong So, Chun-Sing Lee, Xinhui Lu, Gang Li, Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2020.09.011 (2020).

 5. Suppressing Ion Migration across Perovskite Grain Boundaries by Polymer Additives, Yuhui Ma, Yuanhang Cheng, Xiuwen Xu, Menglin Li, Chujun Zhang, Sin Hang Cheung, Zixin Zeng, Dong Shen, Yue‐Min Xie, Ka Lok Chiu, Fen Lin, Shu Kong So, Chun‐Sing Lee, Sai‐Wing Tsang, Advanced Functional Materials, 2006802 (2020).

 6. Passivation engineering for hysteresis-free mixed perovskite solar cells, D Aidarkhanov, Z Ren, CK Lim, Z Yelzhanova, G Nigmetova, G Taltanova, Bakhytzhan Baptayev, Fangzhou Liu, Sin Hang Cheung, Mannix Balanay, Aidos Baumuratov, Aleksandra B Djurišić, Shu Kong So, Charles Surya, Paras N Prasad, Annie Ng, Solar Energy Materials and Solar Cells 215, 110648 (2020).
 7. Surface Sulfuration of NiO Boosts the Performance of Inverted Perovskite Solar Cells, C Hu, Y Bai, S Xiao, K Tao, WK Ng, KS Wong, SH Cheung, Shu Kong So, Qi Chen, Shihe Yang, Solar RRL, 2000270 (2020).
 8. High‐Performance Ternary Organic Solar Cells with Morphology‐Modulated Hole Transfer and Improved Ultraviolet Photostability, KN Zhang, ZN Jiang, T Wang, MS Niu, L Feng, CC Qin, SK So, XT Hao, Solar RRL, 2000165 (2020).

 9. High-Efficiency Indoor Organic Photovoltaics with a Band-Aligned Interlayer, Lik-Kuen Ma, Yuzhong Chen, Philip CY Chow, Guangye Zhang, Jiachen Huang, Chao Ma, Jianquan Zhang, Hang Yin, Andy Man Hong Cheung, Kam Sing Wong, Shu Kong So, He Yan, Joule, 4, 1–15 (2020).

 10. Understanding energetic disorder in electron-deficient-core-based non-fullerene solar cells, Jun Yuan, Chujun Zhang, Honggang Chen, Can Zhu, Sin Hang Cheung, Beibei Qiu, Fangfang Cai, Qingya Wei, Wei Liu, Hang Yin, Rui Zhang, Jidong Zhang, Ye Liu, Huotian Zhang, Weifang Liu, Hongjian Peng, Junliang Yang, Lei Meng, Feng Gao, Shukong So, Yongfang Li & Yingping Zou Sci China Chem 63, (2020).

 11. Highly-Transparent and True-Colored Semitransparent Indoor Photovoltaic Cells, Hang Yin, Johnny Ka Wai Ho, Venkatesh Piradi, Song Chen, Xunjin Zhu, and Shu Kong So, Small Methods, 2000136 (2020).

 12. A disorder-free conformation boosts phonon and charge transfer in an electron-deficient-core- based non-fullerene acceptore, Chujun Zhang, Jun Yuan, Ka Lok Chiu, Hang Yin, Weifang Liu, Guanhaojie Zheng, Johnny Ka Wai Ho, Zhenhuang Su, Xingyu Gao, Feng Gao, Yingping Zou, Shu Kong So, J. Mater. Chem. A, 8 (17) 8566-8574 (2020).

 13. Modulation of Defects and Interfaces through Alkylammonium Interlayer for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells, Shengfan Wu, Jie Zhang, Zhen Li, Danjun Liu, Minchao Qin, Sin Hang Cheung, Xinhui Lu, Dangyuan Lei, Shu Kong So, Zonglong Zhu, Alex K-Y Jen, Joule (2020), DOI: https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.04.001.

 14. Multiple Temporal‐Scale Photocarrier Dynamics Induced by Synergistic Effects of Fluorination and Chlorination in Highly Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells, Kang-Ning Zhang, Meng-Si Niu, Zhi-Nan Jiang, Zhi-Hao Chen, Tong Wang, Meng-Meng Wei, Chao-Chao Qin, Lin Feng, Wei Qin, Shu-Kong So, Xiao-Tao Hao, Solar RRL 4, 1900552 (2020).

 15. Recent progress of all-polymer solar cells – From chemical structure and device physics to photovoltaic performance, Hang Yin, Cenqi Yan, Hanlin Hu, Johnny Ka Wai Ho, Xiaowei Zhan, Gang Li, Shu Kong So, Materials Science & Engineering R 140, 100542  (2020).

 16. Deciphering the Role of Fluorination: Morphological Manipulation Prompts Charge Separation and Reduces Carrier Recombination in All‐Small‐Molecule Photovoltaics, Hua Tang, Cenqi Yan, Safakath Karuthedath, Hang Yin, Yajun Gao, Jie Gao, Lerun Zhang, Jiaming Huang, Shu Kong So, Zhipeng Kan, Frédéric Laquai, Gang Li, Shirong Lu, Solar RRL, 1900528 (2020).

 17. Understanding the Interplay of Binary Organic Spacer in Ruddlesden–Popper Perovskites toward Efficient and Stable Solar Cells, S Chen, N Shen, L Zhang, L Zhang, SH Cheung, S Chen, SK So, B Xu, Advanced Functional Materials 30 (10), 1907759, (2020).

 18. A facile and robust approach to prepare fluorinated polymer dielectrics for probing the intrinsic transport behavior of organic semiconductors, Jenner H. L. Ngai, Cyril Chak Ming Chan, Carr Hoi Yi Ho, Johnny Ka Wai Ho, Sin Hang Cheung, Hang Yin and Shu Kong So, Materials Advances (2020) DOI: 10.1039/d0ma00175a.

 19. From 33% to 57% − An elevated potential of efficiency limit for indoor photovoltaics, Johnny Ka Wai Ho, Hang Yin and Shu-Kong So, Journal of Materials Chemistry A 8, 1717-1723 (2020).

 20. Device characteristics and material developments of indoor photovoltaic devices, Addanki Venkateswararao, Johnny KW Ho, Shu Kong So, Shun-Wei Liu, Ken-Tsung Wong, Materials Science and Engineering: R: Reports 139, 100517 (2020).

 21. Roll-to-roll micro-gravure Printed P3HT: PCBM organic solar cells, Hengyue Li, Chujun Zhang, Junfeng Wei, Keqing Huang, Xiaotong Guo, Yu Yang, SK So, Qun Luo, CQ Ma, Junliang Yang, Flexible and Printed Electronics, 4( 4), 044007 (2019).

 22. Highly-Crystalline Near-Infrared Acceptor Enabling Simultaneous Efficiency and Photostability Boosting in High-Performance Ternary Organic Solar Cells, Hang Yin, Chujun Zhang, Hanlin Hu, Safakath Karuthedath, Yajun Gao, Hua Tang, Cenqi Yan, Li Cui, Patrick WK Fong, Zhuoqiong Zhang, Yaxin Gao, Junliang Yang, Zuo Xiao, Liming Ding, Frédéric Laquai, Shu Kong So, Gang Li, ACS Applied Materials & Interfaces 51, 48095-48102 (2019) .

 23. Donor Polymer Can Assist Electron Transport in Bulk Heterojunction Blends with Small Energetic Offsets, Hang Yin, Lik-Kuen Ma, Yilin Wang, Jiachen Huang, Han Yu, Jianquan Zhang, Philip C. Y. Chow, Wei Ma, Shu Kong So, and He Yan, Adv. Mater. , 1903998 (2019).

 24. Observing electron transport and percolation in selected bulk heterojunctions bearing fullerene derivatives, non-fullerene small molecules, and polymeric acceptors, Hang Yin, Jie Yan, Johnny Ka Wai Ho, Delong Liu, Pengqing Bi, Carr Hoi Yi Ho, Xiaotao Hao, Jianhui Hou, Gang Li, Shu Kong So, Nano Energy. 2019, 103950.

 25. Enhanced Electron Transport and Heat Transfer Boost Light Stability of Ternary Organic Photovoltaic Cells Incorporating Non-Fullerene Small Molecule and Polymer Acceptors, Hang Yin, Ka Lok Chiu, Pengqing Bi, Gang Li, Cenqi Yan, Hua Tang, Chujun Zhang, Yiqun Xiao, Hengkai Zhang, Wei Yu, Hanlin Hu, Xinhui Lu, Xiaotao Hao, and Shu Kong So, Adv. Electron. Mater. 5 (10), 1900497 (2019).

 26. Tuning electronic properties of molecular acceptor-π-porphyrin-π-acceptor donors via π-linkage structural engineering, Song Chen, Wei Tang, Hang Yin, Zaiyu Wang, Kailin Zheng, Liuping Xie, Xingzhu Wang, Shu Kong So, Feng Liu, Xunjin Zhu, Organic Electronics 73, 146-151 (2019)
  https://doi.org/10.1016/j.orgel.2019.06.005.

 27. Synthesis, characterization and photovoltaic properties of platinum-containing poly (aryleneethynylene) polymers with electron-deficient diketopyrrolopyrrole unit, H Zhan, Q Liu, SK So, WY Wong, Journal of Organometallic Chemistry 894, 1-9 (2019).

 28. Resolving the Mechanisms of Photocurrent Improvement in Ternary Organic Solar Cells, Peng-Qing Bi, Christopher R Hall, Hang Yin, Shu Kong So, Trevor A Smith, Kenneth P Ghiggino, Xiao-Tao Hao, J. Phys. Chem. C 123 (30), 18294-18302 (2019).

 29. Impact of surface dipole in NiOx on the crystallization and photovoltaic performance of organometal halide perovskite solar cells, Yuanhang Cheng, Menglin Li, Xixia Liu, Sin Hang Cheung, Hrisheekesh Thachoth Chandran, Ho-Wa Li, Xiuwen Xu, Yuemin Xie, Shu Kong So, Hin-Lap Yip, Sai-Wing Tsang, Nano Energy, 61, p.496-504 (2019).

 30. Fused Benzothiadiazole: A Building Block for n‐Type Organic Acceptor to Achieve High‐Performance Organic Solar Cells, Jun Yuan, Yunqiang Zhang, Liuyang Zhou, Chujun Zhang, Tsz‐Ki Lau, Guichuan Zhang, Xinhui Lu, Hin‐Lap Yip, Shu Kong So, Serge Beaupré, Mathieu Mainville, Paul A. Johnson, Mario Leclerc, Honggang Chen, Hongjian Peng, Yongfang Li, Yingping Zou, Advanced Materials, 1807577, (2019).

 31. Rationalizing device performance of perylenediimide derivatives as acceptors for bulk-heterojunction organic solar cells, H Yin, S Chen, P Bi, X Xu, SH Cheung, X Hao, Q Peng, X Zhu, SK So, Organic Electronics 65, 156-161 (2019).

 32. Design of wide–bandgap polymers with deeper ionization potential enables efficient ternary non–fullerene polymer solar cells with 13% efficiency, Delong Liu, Ying Zhang, Lingling Zhan, Tsz-Ki Lau, Hang Yin, Patrick WK Fong, Shu-Kong So, Shaoqing Zhang, Xinhui Lu, Jianhui Hou, Hongzheng Chen, Wai-Yeung Raymond Wong, Gang Li, Journal of Materials Chemistrty A, Issue 23, (2019).

 33. Charge Transfer Induced Photoluminescence in ZnO Nanoparticles, Yuhui Ma, Ting-Wing Choi, Sin Hang Cheung, Yuanhang Cheng, XU Xiuwen, Yuemin Xie, LI Ho-Wa, Menglin Li, Huixia Luo, Wenjuan Zhang, Shu-Kong So, Song Chen, Sai Wing TSANG, Nanoscale (2019).

 34. Perovskite Solar Cells: A Cryogenic Process for Antisolvent‐Free High‐Performance Perovskite Solar Cells, Annie Ng, Zhiwei Ren, Hanlin Hu, Patrick WK Fong, Qian Shen, Sin Hang Cheung, Pingli Qin, Jin‐Wook Lee, Aleksandra B Djurišić, Shu Kong So, Gang Li, Yang Yang, Charles Surya, Advanced Materials 30 (44), 1870329 (2018).

 35. A Cryogenic Process for Antisolvent‐Free High‐Performance Perovskite Solar Cells, Annie Ng, Zhiwei Ren, Hanlin Hu, Patrick WK Fong, Qian Shen, Sin Hang Cheung, Pingli Qin, Jin‐Wook Lee, Aleksandra B Djurišić, Shu Kong So, Gang Li, Yang Yang, Charles Surya, Advanced Materials 30 (44), 1804402 (2018).

 36. Molecular design enabled reduction of interface trap density affords highly efficient and stable perovskite solar cells with over 83% fill factor, Xiangyue Meng, Carr Hoi Yi Ho, Shuang Xiao, Yang Bai, Teng Zhang, Chen Hu, He Lin, Yinglong Yang, Shu Kong So, Shihe Yang, Nano Energy 52, 300-306 (2018).

 37. Strategies for high performance perovskite/crystalline silicon four-terminal tandem solar cells, Zhiwei Rena, Jixiang Zhoub, Yaokang Zhang, Annie Ng, Qian Shen, Sin Hang Cheung, Hui Shenb, Kan Li, Zijian Zheng, Shu Kong So, Aleksandra B. Djurišić, Charles Surya, Solar Energy Materials and Solar Cells 179 (2018) 36–44.

 38. Versatility of Carbon Enables All Carbon Based Perovskite Solar Cells to Achieve High Efficiency and High Stability, Xiangyue Meng, Junshuai Zhou, Jie Hou, Xia Tao, Sin Hang Cheung, Shu Kong So, Shihe Yang, Advanced Materials 30 (21), 1706975 (2018).

 39. Balanced Electric Field Dependent Mobilities: A Key to Access High Fill Factors in Organic Bulk Heterojunction Solar Cells, Hang Yin, Pengqing Bi, Sin Hang Cheung, Wai Leong Cheng, Ka Lok Chiu, Carr Hoi Yi Ho, Ho Wa Li, Sai Wing Tsang, Xiaotao Hao, and Shu Kong So, Sol. RRL 2018, 1700239.

 40. Regulating the vertical phase distribution by fullerene-derivative in high performance ternary organic solar cells, Pengqing Bi, Tong Xiao, Xiaoyu Yang, Mengsi Niu, Zhenchuan Wen, Kangning Zhang, Wei Qina, Shu Kong So, Guanghao Lu, Xiaotao Hao, Hong Liu, Adv. Mater. 2018, 1706126.

 41. Enhancing thermal stability of bulk heterojunction solar cells with fluorenone derivatives, BS Ong, Y Lu, CHY HO, CAO Huanyang, SH Cheung, KL Chiu, SK SO, US Patent App. 15/688,881.

 42. Stable and Efficient Organo-Metal Halide Hybrid Perovskite Solar Cells via π-Conjugated Lewis Base Polymer Induced Trap Passivation and Charge Extraction, Ping-Li Qin, Guang Yang, Zhi-wei Ren, Sin Hang Cheung, Shu Kong So, Li Chen, Jianhua Hao, Jianhui Hou, and Gang Li, Adv. Mater. 2018, 1706126.

 43. High performance low-bandgap perovskite solar cells based on a high-quality mixed Sn–Pb perovskite film prepared by vacuum-assisted thermal annealing, M Liu, Z Chen, Q Xue, SH Cheung, SK So, HL Yip, Y Cao, Journal of Materials Chemistry A 6 (34), 16347-16354 (2018).

 44. Porphyrin-based thick-film bulk-heterojunction solar cells for indoor light harvesting, H Yin, S Chen, SH Cheung, HW Li, Y Xie, SW Tsang, X Zhu, SK So, Journal of Materials Chemistry C 6 (34), 9111-9118 (2018).

 45. On the understanding of energetic disorder, charge recombination and voltage losses in all-polymer solar cells, Ao Yin, Dongyang Zhang, Sin Hang Cheung, Shu Kong So, Zhiqiang Fu, Lei Ying, Fei Huang, Huiqiong Zhou, Yuan Zhang, Journal of Materials Chemistry C 6 (29), 7855-7863 (2018).

 46. Designing a ternary photovoltaic cell for indoor light harvesting with a power conversion efficiency exceeding 20%, Hang Yin, Johnny Ka Wai Ho, Sin Hang Cheung, Roger Jie Yan, Ka Lok Chiu, Xiaotao Hao b and Shu Kong So, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 8579.

 47. Pinning Down the Anomalous Light Soaking Effect toward High-Performance and Fast-Response Perovskite Solar Cells: The Ion-Migration-Induced Charge Accumulation, Teng Zhang, Sin Hang Cheung, Xiangyue Meng, Lei Zhu, Yang Bai, Carr Hoi Yi Ho, Shuang Xiao, Qingzhong Xue, Shu Kong So, and Shihe Yang, J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 5069−5076.

 48. Using Ultralow Dosages of Electron Acceptor to Reveal the Early Stage Donor–Acceptor Electronic Interactions in Bulk Heterojunction Blends, Carr Hoi Yi Ho, Sin Hang Cheung, Ho-Wa Li, Ka Lok Chiu, Yuanhang Cheng, Hang Yin, Mau Hing Chan, Franky So, Sai-Wing Tsang, and Shu Kong So, Advanced energy materials 1602360, 1-9 (2017).

 49. H. Yin, S.H. Cheung, J.H.L. Ngai, C.H.Y.Ho, K.L. Chiu, Xiaotao Hao, Ho Wa Li, Yuanhang Cheng, Sai Wing Tsang and S.K. So, 1. Thick-Film High-Performance Bulk-Heterojunction Solar Cells Retaining 90% PCEs of the Optimized Thin Film Cells, Adv. Electr. Mater. DOI:10.1002/aelm.201700007 (2017).
 50. C.H.Y. Ho, S.H. Cheung, H.W. Li, K.K. Chiu, Y.H. Cheng, H. Yin, M.H. Chan, F. So, S.W. Tsang, S.K. So, 2. Using Ultra-Low Dosages of Electron Acceptor to Reveal the Early Stage Donor-Acceptor Electronic Interactions in Bulk Heterojunction Blends, Adv. Energy Mater. DOI: 10.1002/aenm.201602360 (2017).
 51. W.Y. Sit, S.H. Cheung, C.Y.H. Chan, K.K. Tsung, S.W. Tsang, and S.K. So, Probing bulk tranposrt, interfacial disorders, and molecular orientations of amorphous semiconductors in a thin-film transistor configuration, Adv. Electr. Mater. DOI: 10.1002/aelm.201500273 (2016).
 52. C.Y.H. Chan, K.K. Tsung, W.H. Choi, and S.K. So, Impact of solvent additive on carrier transport in polymer:fullerene bulk heterojunction photovoltaic cells, Adv. Mater. Interfaces 2, 1500166 (2015).
 53. C.H.Y. Ho, Q. Dong, H. Yin, W.W.K. Leung, Q.D. Yang, H.K.H. Lee, S.W. Tsang, and S.K. So, Batch-to-Batch Variation of Polymeric Photovoltaic Materials: its Origin and Impacts on Charge Carrier Transport and Device Performances, Adv. Energy Mater. DOI: 10.1002/aenm.201400768 (2014).
 54. C.E. Small, S.W. Tsang, J. Kido, S.K. So, Franky So, 6. Origin of Enhanced Hole Injection in Inverted Organic Devices with Electron Accepting Interlayer, Adv. Funct. Mater. 22, 3261 (2012).
 55. C.H. Cheung, W.J. Song, and S.K. So, Role of air exposure in the improvement of injection efficiency of transition metal oxide/organic contact, Organic Electronics 11, 89 (2010).
 56. K.K.Tsung and S.K. So, Carrier trapping and scattering in amorphous organic hole transporter, Appl. Phys. Lett. 92, 103315 (2008).
 57. S.C. Tse, K.C. Kwok, and S.K. So, Electron transport in naphthylamine-based organic compounds, Appl. Phys. Lett. 89, 262102 (2006).
 58. S.W. Tsang, S.K. So, and J.B. Xu, Application of admittance spectroscopy to evalute carrier mobility in organic charge transporters, J. Appl. Phys. 99, 013706 (2006).